Pozyskaj raporty o firmach dzięki nowej ofercie D&B Finance Analytics dla małych firm - Sprawdź Teraz

Jak zacząć eksport?

Rozwój działalności gospodarczej może przybrać różne formy. Niekiedy polega on na udoskonaleniu systemu zarządzania w przedsiębiorstwie i wyeliminowaniu barier organizacyjnych. Innym razem zaś przedsiębiorca decyduje się rozszerzyć działalność o nową branżę, wprowadzając na rynek krajowy nowatorski produkt. O rozwoju możemy też mówić wówczas, gdy dany podmiot zdecyduje się zainicjować transakcję z zagranicznymi kontrahentami w ramach działalności eksportowej.

Decyzja o rozpoczęciu eksportu nie powinna być przypadkowa – jej podstawą należy uczynić drobiazgową ocenę wielu zmiennych. Jeśli przedsiębiorca takiej oceny nie przeprowadzi, ryzykuje, że poniesie stratę. W artykule omawiamy podstawowe rodzaje eksportu, odpowiadamy na pytanie, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem eksportu, wskazujemy błędy, których przedsiębiorca powinien unikać w trakcie działań eksportowych i opisujemy najważniejsze korzyści, jakie działania te mogą przynieść przedsiębiorcy.

Eksport bezpośredni i pośredni – czym się różnią?

Zacznijmy od pytania, czym, zgodnie z unormowaniami ustawowymi, jest eksport towarów. Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 8. ustawy o podatku od towarów i usług, przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz.
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W pierwszym z wymienionych przypadków mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim. Eksporter (sprzedawca) sam dokonuje wywozu towarów i zgłasza go do odprawy celnej lub upoważnia do tych czynności inny podmiot. W przypadku drugim mowa jest o eksporcie pośrednim – zagraniczny kontrahent odpowiada za transport eksportowanych towarów za granicę, tj. wywozi je lub zleca ich wywóz pełnomocnikowi, a także we własnym zakresie dokonuje zgłoszenia i odprawy celnej.

Podsumowując, obydwa typy działalności eksportowej różnią się przede wszystkim pod względem tego, kto płaci cło przy eksporcie oraz kto dokonuje transportu towarów.

Działalność eksportowa – co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji?

Jakie kwestie powinien rozważyć przedsiębiorca planujący rozpoczęcie eksportu?

Do najważniejszych należą:

  • opłacalność przedsięwzięcia eksportowego w kontekście aktualnej kondycji finansowej firmy; analizując kondycję przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę jej możliwości produkcyjne, organizacyjne i usługowe,
  • sposób funkcjonowania potencjalnie docelowych rynków; rozważając dany rynek, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę jego warunki celno-podatkowe (w szczególności celne procedury eksportowe), organizację prawną (np. regulacje z zakresu prawa handlowego), uwarunkowania społeczno-polityczne czy nawyki konsumentów, tutaj z pomocą w znalezieniu i weryfikacji konkretnych firm które będą odbiorcami naszego eksportu może pomóc raport o firmie - WIĘCEJ TUTAJ.
  • wybór rodzaju eksportu; oprócz eksportu bezpośredniego i pośredniego przedsiębiorca może skorzystać z takich opcji, jak sprzedaż licencji, utworzenie zagranicznej filii czy joint venture z partnerem zagranicznym; każda z tych opcji wiąże się z innymi zaletami i wadami,
  • wybór towarów eksportowych z uwzględnieniem warunków rynkowych panujących w kraju potencjalnie docelowym.

Warto podkreślić, że refleksja, która poprzedza decyzję o rozpoczęciu działalności eksportowej, powinna być wieloaspektowa. Nie wystarczy poddać rozpatrzeniu wyłączanie niektórych, wybranych kwestii – analiza musi uwzględniać je wszystkie.

Eksport towarów – jakich błędów unikać?

Wyróżnić można trzy główne typy błędów, jakie popełniają przedsiębiorcy w związku z działalnością eksportową. Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu niewystarczającej analizy rynkowej. Niekiedy zdarza się, że eksporterzy nie pozyskują danych, które pozwoliłyby scharakteryzować dany rynek (np. w zakresie nawyków konsumenckich czy konkurencji). Czasem też niewystarczająca okazuje się analiza zagadnień prawnych.

Błąd drugiego typu polega na niedopasowaniu ambicji eksportera do jego aktualnych możliwości i rzeczywistych warunków rynkowych. W wyniku tego niedopasowania często zdarza się, że początkowe niepowodzenia zniechęcają przedsiębiorcę i sprawiają, że podejmuje on decyzję o zaprzestaniu działalności eksportowej.

O błędzie trzeciego typu mówimy wówczas, gdy przedsiębiorca rozpoczął współpracę z partnerami zagranicznymi o wątpliwej reputacji – chodzi zatem o swoisty błąd dotyczący wyboru kontrahenta. Jeśli w początkowym okresie, w którym odbywa się eksport towarów, współpraca zostanie nawiązana z niewłaściwym partnerem, istnieje duże ryzyko, że przedsięwzięcie zakończy się niepowodzeniem.

Działalność eksportowa – korzyści

Na zakończenie warto zastanowić się nad korzyściami, które niesie za sobą działalność eksportowa. Z pewnością zdobycie nowych rynków zbytu może przełożyć się na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa (koszty stałe rozkładają się na większą liczbę wyprodukowanych towarów) i obniżenie jednostkowych kosztów produkcji. W przypadku przedsiębiorców produkujących towary sezonowe eksport towarów często przyczynia się również do osłabienia negatywnych skutków sezonowych wahań popytu na rynku krajowym.

Ponadto dzięki działaniom eksportowym przedłużeniu ulega rynkowe życie produktu w sytuacji, gdy na rynku krajowym spada na niego popyt. Oprócz kwestii finansowych duże znaczenie w kontekście działań eksportowych zyskują kwestie wizerunkowe. Firma, która z powodzeniem działa na rynkach zagranicznych, w oczach potencjalnych kontrahentów jawi się zwykle jako wiarygodna i finansowo stabilna organizacja.

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia rozwoju przedsiębiorcy – podmiot, podejmując nowe wyzwania, zyskuje wiedzę i doświadczenie, które może (i powinien) wykorzystać w przyszłej działalności gospodarczej, czerpiąc tym samym wymierne zyski z jej prowadzenia.